Kynologenclub "De Oude IJsselstreek"

LET OP DE ALV IS VERPLAATST.

DE ALV WORDT NU GEHOUDEN OP 19 APRIL!!!!


te Doetinchem is een regionale vereniging
van en voor liefhebbers van rashonden.


De KC D.O.IJ. heeft als doelstelling:

*

HET IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD ONTPLOOIEN VAN ACTIVITEITEN
OVER ALLES WAT MET DE KYNOLOGIE TE MAKEN HEEFT.

**

Opgericht 10 maart 1961
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
KVK nummer 1204941

Actualiteiten

19 april - ALV

Het bestuur van KC de Oude IJsselstreek nodigt haar leden uit om de ALV van 19 april 2016 bij te wonen. Tussentijds aftredend is dhr Gabe Olieman. Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met onze secretaris Dinanda Mensink: secretaris@kcdoetinchem.nl

 

UITNODIGING

Deze uitnodiging is bedoeld voor ereleden, leden en gezinsleden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 

De algemene ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 19 april 2016.

Sportcomplex “de Veldhoek”, Varsselseweg 55, 7255 NR Hengelo (Gld).

Aanvang: 20.00 uur.

Volgens de statuten, art.39 lid 1, zijn er geen introducés toegestaan.

Tot de vergadering hebben uitsluitend leden toegang die hun contributie voor 2016 hebben voldaan.

 

AGENDA.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Huldiging leden.
 3. Huldiging Nederlandse Kampioenen 2015.
 4. Ingekomen stukken/mededelingen.
 5. Notulen ALV 21 april 2015. ( zie clubblad)
 6. Jaarverslag 2015 van het bestuur. ( zie clubblad).
 7. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten 2015.
 8. Verslag kascommissie en decharge van het bestuur.
 9. Benoeming van de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar.
 10. Goedkeuring conceptbegroting 2016 *.
 11. Voorstel om clubblad 2 x per jaar te laten verschijnen en 2 x per jaar een nieuwsbrief.
 12. Bestuurverkiezing.

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Mevr. E. Upmeijer.

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. G. Olieman

 

Voordrachten van bestuurskandidaten, ondertekend door minimaal 10 stemgerechtigde leden, dienen ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend en aldaar ontvangen.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.
 • Balans en staat van baten en lasten, evenals de concept begroting 2016 zijn drie weken voor aanvang van de ALV op te vragen bij de penningmeester.
 • Vragen over financiën kunnen tot 10 dagen voor de ALV schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester.

 

12 april - Lezing

Op 12 april organiseert KC de Oude IJsselstreek een lezing. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. We hopen dat we u mogen verwelkomen.